Sophocles - The Three Theban Plays. PDF

PDF نمایش نامه های ادیپوس شهریار ، ادیپوس در کلنوس و آنتیگنه پیش از این به نام های ادیپ شهریار ، ادیپ در کلنوس و آنتیگن جداگانه به چاپ رسیده اند .این سه نمایشنامه بر اساس اسطوره ی دودمان لابداسیدها نوشته شده و در دوره ای از سرگذشت افسانه ای خاندان شاهی شهر تبای را منمایانند . موضوع هر سه نمایشنامه بهم پیوسته و مراحلی از پایان سرنوشت یک خانواده است . از همین رو این بار هرسه نمایشنامه در یک مجلد و به نام افسانه های تبای به چاپ می رسند

Tags: download, sophocles, ebook, pdf, the three theban plays

download Sophocles The Three Theban Plays PDF

Download from mirrors